قوانین جاری در هتل

برای پذیرش در هتل امیرکبیر چه مدارکی به همراه داشته باشیم؟ با توجه به اینکه قوانین مربوط به مدارک شناسایی ...