محوطه باستانی ازبکی

از محوطه های باستانی شاخص مرکز فلات مرکزی است

محوطه باستانی ازبکی دارای یک تپه مرکزی و چندین تپه در اطراف بوده است

با توجه به هشت فصل کاوش باستان شناسی در ازبکی ، این محوطه از دوران نوسنگی (۷.۵۰۰ سال پیش) تا دوران صفویه توسط جوامع انسانی مسکون بوده است

ساکنان ازبکی با پخت سفال در کوره و ذوب فلز آشنا بوده اند .

در ساخت بناها به ویژه کف در دوران روستا نشینی میانه (۶۰۰۰ سال پیش) از آهک استفاده کرده اند

اقتصاد معیشتی مردم بر کشاورزی ، دامداری و تجارت استوار بوده است.

با توجه به کشف یک لوحه به خط آغاز عیلامی ، ساکنین ازبکی با عیلام باستان در ارتباط بوده اند

در دوران ماد یک دژ حکومتی بر فراز تپه مرکزی ساخته شده است.

ازبکی در کرج هتل در کرج هتل های کرج هتل امیرکبیر کرج
تصویر: محوطه باستانی ازبکی
ازبکی در کرج هتل در کرج هتل های کرج هتل امیرکبیر کرج
تصویر: محوطه باستانی ازبکی