کاخ سلیمانیه کرج

در دوران قاجار و زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. معمار کاخ محمدحسن خان نظام الدوله معروف به صدر اصفهانی بوده است و نقاش بنا عبدالله خان نقاش باشی بوده است. مهم ترین ویژگی های کاخ سلیمانیه عبارتند از:
-معماری سبک اصفهانی
-نخستین بنایی که با این اندازه بر روی پیلوت ساخته شده است
– تنها نقاشی از آغامحمدخان قاجار در این بنا قرار دارد
-گچبری ها ترکیب گچبری پارسی و اروپایی است که تحت تأثیر سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ بوده.

کاخ در کرج کاخ سلیمانیه
تصویر: کاخ سلیمانیه در کرج
کاخ سلیمانیه
تصویر: کاخ سلیمانیه در کرج